അൽ-സബൂർ 62

ആശ്വാസം അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം

62 1അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം; അവിടുന്നാണ് എനിക്കു രക്ഷനല്‍കുന്നത്.

2അവിടുന്നു മാത്രമാണ് എന്റെ അഭയശിലയും കോട്ടയും; ഞാന്‍ കുലുങ്ങി വീഴുകയില്ല.

3ചരിഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന വേലിയും പോലുള്ള ഒരുവനെ തകര്‍ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ എത്രനാള്‍ ഒരുമ്പെടും?

4അവന്റെ ഔന്നത്യത്തില്‍ നിന്ന് അവനെ തള്ളിയിടാന്‍ മാത്രമാണ് അവര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. അവര്‍ വ്യാജത്തില്‍ ആനന്ദിക്കുന്നു, അധരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഹൃദയം കൊണ്ടു ശപിക്കുന്നു.

5അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് എനിക്കാശ്വാസം, അവിടുന്നാണ് എനിക്കു പ്രത്യാശ നല്‍കുന്നത്.

6അവിടുന്നു മാത്രമാണ് എന്റെ അഭയശിലയും കോട്ടയും എനിക്കു കുലുക്കം തട്ടുകയില്ല.

7എന്റെ മോചനവും മഹിമയും അള്ളാഹുവിലാണ്, എന്റെ രക്ഷാശിലയും അഭയവും അള്ളാഹുവാണ്.

8ജനമേ, എന്നും അള്ളാഹുവിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവിന്‍ , അവിടുത്തെ മുന്‍പില്‍ നിങ്ങളുടെ ഖൽബ് തുറക്കുവിന്‍ . അവിടുന്നാണു നമ്മുടെ സങ്കേതം.

9മര്‍ത്യന്‍ ഒരു നിശ്വാസം മാത്രം, വലിയവനും ചെറിയവനും ഒന്നു പോലെ മിഥ്യയാണ്; തുലാസിന്റെ തട്ടില്‍ അവര്‍ പൊങ്ങിപ്പോകും; അവര്‍ മുഴുവന്‍ ചേര്‍ന്നാലും ശ്വാസത്തെക്കാള്‍ ലഘുവാണ്.

10ചൂഷണത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്, കവര്‍ച്ചയില്‍ വ്യര്‍ഥമായി ആശവയ്ക്കരുത്. സമ്പത്തു വര്‍ധിച്ചാല്‍ അതില്‍ മനസ്‌സു വയ്ക്കരുത്.

11അള്ളാഹു[a] യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക്: Θεοῦ (Theou) ഒരു പ്രാവശ്യം അരുളിച്ചെയ്തു; രണ്ടുപ്രാവശ്യം ഞാന്‍ അതു കേട്ടു; ശക്തി അള്ളാഹുവിന്റേതാണ്.

12യാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ, കാരുണ്യവും അങ്ങയുടേതാണ്. അവിടുന്നു മനുഷ്യനു പ്രവൃത്തിക്കൊത്തു പ്രതിഫലം നല്‍കുന്നു.


Footnotes