അൽ-സബൂർ 21

രാജാവിനു വിജയം നല്‍കിയതിനു കൃതജ്ഞത

21 1യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, രാജാവ് അങ്ങയുടെ ശക്തിയില്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു; അങ്ങയുടെ സഹായത്തില്‍ അവന്‍ എത്രയധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു! 2അവന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം അങ്ങു സാധിച്ചു കൊടുത്തു; അവന്റെ യാചന അങ്ങ് നിഷേധിച്ചില്ല. 3സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി അവിടുന്ന് അവനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു; അവന്റെ ശിരസ്‌സില്‍ തങ്കക്കിരീടം അണിയിച്ചു. 4അവന്‍ അങ്ങയോടു ജീവന്‍യാചിച്ചു; അവിടുന്ന് അതു നല്‍കി; സുദീര്‍ഘവും അനന്തവുമായ നാളുകള്‍തന്നെ. 5അങ്ങയുടെ സഹായത്താല്‍ അവന്റെ മഹത്വം വര്‍ധിച്ചു; അങ്ങ് അവന്റെ മേല്‍ തേജസ്‌സും പ്രതാപവും ചൊരിഞ്ഞു. 6അവിടുന്ന് അവനെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹ പൂര്‍ണനാക്കി; അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവനെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. 7രാജാവു റബ്ബ്ൽ ആലമീനില്‍ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കുന്നു; അത്യുന്നതന്റെ കാരുണ്യം നിമിത്തം അവന്‍ നിര്‍ഭയനായിരിക്കും.

8അങ്ങയുടെ കൈ സകല ശത്രുക്കളെയും തിരഞ്ഞുപിടിക്കും; അങ്ങയുടെ വലത്തുകരം അങ്ങയെ വെറുക്കുന്നവരെ പിടികൂടും. 9അങ്ങയുടെ സന്ദര്‍ശന ദിനത്തില്‍ അവരെ എരിയുന്ന ചൂളപോലെയാക്കും; റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ തന്റെ ക്രോധത്തില്‍ അവരെ വിഴുങ്ങും; അഗ്‌നി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10അങ്ങ് അവരുടെ സന്തതിയെ ഭൂമിയില്‍ നിന്നും അവരുടെ മക്കളെ മനുഷ്യമക്കളുടെ ഇടയില്‍ നിന്നും നശിപ്പിക്കും. 11അവര്‍ അങ്ങേക്കെതിരേ തിന്‍മ നിരൂപിച്ചാലും അങ്ങേക്കെതിരേ ദുരാലോചന നടത്തിയാലും വിജയിക്കുകയില്ല. 12അങ്ങ് അവരെ തുരത്തും; അവരുടെ മുഖത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വില്ലു കുലയ്ക്കും.

13യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, അങ്ങയുടെ ശക്തിയില്‍ അങ്ങു മഹത്വപ്പെടട്ടെ; അങ്ങയുടെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ ഞങ്ങള്‍ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും.