അൽ-സബൂർ 11

നീതിമാന്റെ ആശ്രയം

11 1ഞാന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീനില്‍ അഭയം തേടുന്നു; പക്ഷിയെപ്പോലെ പര്‍വതങ്ങളില്‍ പോയി ഒളിക്കുക എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കെന്നോട് എങ്ങനെ പറയാന്‍ കഴിയും? 2നിഷ്‌കളങ്ക ഹൃദയരെ ഇരുട്ടത്തെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ദുഷ്ടന്‍മാര്‍ വില്ലുകുലച്ച് അമ്പു തൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 3അടിത്തറ തകര്‍ന്നാല്‍ നീതിമാന്‍ എന്തുചെയ്യും?

4റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട്; അവിടുത്തെ സിംഹാസനം ജന്നത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ കണ്ണുകള്‍ മനുഷ്യ മക്കളെ കാണുന്നു; അവിടുന്ന് അവരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 5റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ നീതിമാനെയും ദുഷ്ടനെയും പരിശോധിക്കുന്നു; അക്രമം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ അവിടുന്നു വെറുക്കുന്നു. 6ദുഷ്ടരുടെമേല്‍ അവിടുന്നു തീക്കനലും ഗന്ധകവും വര്‍ഷിക്കും; അവരുടെ പാനപാത്രം നിറയെ ഉഷ്ണക്കാറ്റായിരിക്കും. 7റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ നീതിമാനാണ്; അവിടുന്നു നീതിയുക്തമായ പ്രവൃത്തികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; പരമാര്‍ഥ ഹൃദയര്‍ അവിടുത്തെ മുഖം ദര്‍ശിക്കും.