അൽ-സബൂർ 95

റബ്ബുൽ ആലമീനെ സ്തുതിക്കാം

95 1വരുവിന്‍, നമുക്കു റബ്ബുൽ ആലമീനു സ്‌തോത്രമാലപിക്കാം; നമ്മുടെ പാറയെ സന്തോഷപൂര്‍വം പാടിപ്പുകഴ്ത്താം.

2കൃതജ്ഞതാ സ്‌തോത്രത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയില്‍ ചെല്ലാം. ആനന്ദത്തോടെ സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ ആലപിക്കാം.

3എന്നാല്‍, റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഉന്നതനായ മഅബൂദാണ്; എല്ലാ ദേവന്‍മാരുടെ മേലും ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവാണവൻ;

4ഭൂമിയുടെ അഗാധതലങ്ങള്‍ അവിടുത്തെ കൈയിലാണ്; പര്‍വത ശൃംഗങ്ങളും അവിടുത്തേതാണ്.

5സമുദ്രം അവിടുത്തേതാണ്, അവിടുന്നാണ് അതു സൃഷ്ടിച്ചത്; ഉണങ്ങിയ കരയെയും അവിടുന്നാണു മെനഞ്ഞെടുത്തത്.

6വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാം; നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുൽ ആലമീന്റെ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം.

7എന്തെന്നാല്‍, അവിടുന്നാണു നമ്മുടെ മഅബൂദ്. നാം അവിടുന്നു മേയ്ക്കുന്ന ജനവും; അവിടുന്നു പാലിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകൾ. നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍!

8മെരീബായില്‍, മരുഭൂമിയിലെ മാസ്‌സായില്‍, ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങള്‍ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്.

9അന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാര്‍ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു; എന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടും അവര്‍ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു.

10നാല്‍പതു വർഷം ആ തലമുറയോട് എനിക്കു വെറുപ്പ് തോന്നി, വഴിപിഴയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ജനമാണിത്; എന്റെ വഴികളെ അവര്‍ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.

11അവര്‍ എന്റെ സ്വസ്ഥതയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്നു കോപത്തോടെ ഞാന്‍ ശപഥം ചെയ്തു.