അൽ-സബൂർ 43

വെളിച്ചമേ, നയിച്ചാലും.

43 1യാ അള്ളാ, എനിക്കു നീതി നടത്തിത്തരണമേ! അധര്‍മികള്‍ക്കെതിരേ എനിക്കുവേണ്ടി വാദിക്കണമേ! വഞ്ചകരും നീതിരഹിതരും ആയവരില്‍ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ! 2യാ അള്ളാ, ഞാന്‍ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയിലാണല്ലോ, അങ്ങ് എന്നെ പുറന്തള്ളിയതെന്തുകൊണ്ട്? ശത്രുവിന്റെ പീഡനംമൂലം എനിക്കു വിലപിക്കേണ്ടിവന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

3അങ്ങയുടെ പ്രകാശവും സത്യവും അയയ്ക്കണമേ! അവ എന്നെ നയിക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ഗിരിയിലേക്കും നിവാസത്തിലേക്കും അവ എന്നെ നയിക്കട്ടെ. 4അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർബാനി പീഠത്തിങ്കലേക്കു ചെല്ലും, എന്റെ പരമാനന്ദമായ മഅബൂദിങ്കലേക്കു തന്നെ; യാ അള്ളാ, എന്റെ റബ്ബേ, കിന്നരം കൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞാന്‍ സ്തുതിക്കും.

5എന്റെ റൂഹേ, നീ എന്തിനു വിഷാദിക്കുന്നു, നീ എന്തിനു നെടുവീര്‍പ്പിടുന്നു? അള്ളാഹുവില്‍ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. എന്റെ സഹായവും മഅബൂദുമായ അവിടുത്തെ ഞാന്‍ വീണ്ടും പുകഴ്ത്തും.