അൽ-സബൂർ 148  

ആകാശവും ഭൂമിയും റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യട്ടെ

148 1റബ്ബിന് ഇബാദത്ത്ചെയ്യുവിന്‍; ആകാശത്തു നിന്നു റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ. ഉന്നതങ്ങളില്‍ അവിടുത്തേക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിന്‍.

2റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളെ, അവിടുത്തേക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിന്‍; റബ്ബിന്റെ സൈന്യങ്ങളെ, അവിടുത്തേക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ. സൂര്യചന്ദ്രന്‍മാരേ, റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ;

3മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളേ, അവിടുത്തേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ. ഉന്നതവാനിടമേ, റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ;

4ആകാശത്തിനുമേലുള്ള ജലസഞ്ചയമേ, അവിടുത്തേക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ.

5അവ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യട്ടെ; എന്തെന്നാല്‍, അവിടുന്നു കല്‍പിച്ചു, അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

6അവയെ അവിടുന്ന് എന്നേക്കും സുസ്ഥിരമാക്കി; അലംഘനീയമായ അതിര്‍ത്തികള്‍ അവിടുന്ന് അവയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചു.

7ദുനിയാവില്‍ നിന്നു റബ്ബിന് ഇബാദത്ത്ചെയ്യുവിന്‍; കടലിലെ ഭീകരജീവികളേ, അഗാധങ്ങളേ, റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിന്‍.

8അഗ്‌നിയും കന്‍മഴയും മഞ്ഞും, പൊടിമഞ്ഞും, അവിടുത്തെ കല്‍പന അനുസരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റും സ്തുതിക്കട്ടെ റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യട്ടെ!

9പര്‍വതങ്ങളും മലകളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ദേവദാരുക്കളും

10വന്യമൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും ഇഴജന്തുക്കളും പറവകളും,

11ദുനിയാവിലെ രാജാക്കന്‍മാരും ജനതകളും പ്രഭുക്കന്‍മാരും ഭരണാധികാരികളും,

12യുവാക്കളും കന്യകമാരും വൃദ്ധരും ശിശുക്കളും,

13റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യട്ടെ! അവിടുത്തെനാമം മാത്രമാണു സമുന്നതം; അവിടുത്തെ മഹത്വം ദുനിയാവിനെയും ആകാശത്തെയുംകാള്‍ ഉന്നതമാണ്.

14അവിടുന്നു തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു കൊമ്പ് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു; തന്നോടു ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തിന്റെ മഹത്വം തന്നെ. റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിന്‍.