അൽ-സബൂർ 138

കൃതജ്ഞതാഗീതം

138 1യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, ഞാന്‍ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേക്കു നന്ദിപറയുന്നു;

ദേവന്‍മാരുടെ മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും.

2ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു നേരേ ശിരസ്‌സു നമിക്കുന്നു;

അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെയും വിശ്വസ്തതയെയും ഓര്‍ത്ത് അങ്ങേക്കു നന്ദിപറയുന്നു; അങ്ങയുടെ നാമവും വാഗ്ദാനവും അത്യുന്നതമാണ്.

3ഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചനാളില്‍ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി; അവിടുന്ന് എന്‍റെ റൂഹിൽ ധൈര്യം പകര്‍ന്ന് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.

4യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, ദുനിയാവിലെ സകല രാജാക്കന്‍മാരും അങ്ങയെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കും; എന്തെന്നാല്‍, അവര്‍ അങ്ങയുടെ വാക്കുകള്‍ കേട്ടിരിക്കുന്നു.

5അവര്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്‍റെ മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു പാടും; എന്തെന്നാല്‍, റബ്ബ്ൽ ആലമീന്‍റെ മഹത്വം വലുതാണ്.

6റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മഹോന്നതനാണെങ്കിലും താണവരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു; അഹങ്കാരികളെ അവിടുന്ന് അകലെവച്ചുതന്നെ അറിയുന്നു.

7കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നെങ്കിലും, എന്‍റെ ജീവനെ അവിടുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു; എന്‍റെ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിനെതിരേ അവിടുന്നു കരം നീട്ടും; അവിടുത്തെ വലത്തുകൈ എന്നെ രക്ഷിക്കും.

8എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ നിശ്ചയം റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ നിറവേറ്റും; യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ്; അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ!