സൂറ അൽ-അദ്ദാൻ 3

ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍

3 1അൽ-തൂർ മലമുകളില്‍വച്ച് അള്ളാഹു[a] യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക്: Θεοῦ (Theou) വസുബുഹാന തഅലാ മൂസായോടു സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഹാറൂന്റെയും മൂസായുടെയും വംശാവലി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. 2ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാരുടെ പേരുകള്‍: ആദ്യജാതനായ നാദാബും അബിഹു, എലെയാസര്‍, ഇത്താമര്‍ എന്നിവരും. 3ഇവര്‍ ഇമാമ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാന്‍ അഭിഷിക്തരായ ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാരാണ്. 4ഇവരില്‍ നാദാബും അബിഹുവും അൽ-തൂർ മരുഭൂമിയില്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ മുന്‍പില്‍ അവിശുദ്ധമായ അഗ്‌നി അര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെവച്ചു മയ്യത്തായി. അവര്‍ക്കു സന്താനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അതിനാല്‍, എലെയാസറും ഇത്താമറും തങ്ങളുടെ പിതാവായ ഹാറൂന്റെ ജീവിത കാലത്തുതന്നെ ഇമാംമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

ലേവ്യരുടെ കടമകള്‍

5റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മൂസായോട് അരുളിച്ചെയ്തു: 6ലേവി ഗ്രോത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാറൂന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു നിയോഗിക്കുക. 7അവര്‍ ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തില്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിനു മുമ്പില്‍ ഹാറൂനും ഉമ്മത്തിനും വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. 8ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ മേല്‍നോട്ടവും അവര്‍ക്കായിരിക്കും. ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തില്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം യിസ്രായിലാഹ് ഉമ്മത്തിനും അവര്‍ സേവനം ചെയ്യണം. 9ലേവ്യരെ ഹാറൂനും പുത്രന്‍മാര്‍ക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കുക. യിസ്രായിലാഹ് ഉമ്മത്തില്‍ നിന്ന് ഹാറൂന് പൂര്‍ണ്ണമായും നല്‍കപ്പെട്ടവരാണിവര്‍. 10നീ ഹാറൂനെയും പുത്രന്‍മാരെയും ഇമാമ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തുകയും അവര്‍ അത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. മറ്റാരെങ്കിലും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ സമീപിച്ചാല്‍ അവരെ വധിക്കണം.

11റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മൂസായോട് അരുളിച്ചെയ്തു: 12യിസ്രായിലാഹിലെ ആദ്യജാതന്‍മാര്‍ക്കുപകരം ഞാന്‍ ലേവ്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവര്‍ എനിക്കുള്ളവരാണ്. 13എന്തെന്നാല്‍, കടിഞ്ഞൂല്‍ പുത്രന്‍മാരെല്ലാം എന്റേതാണ്. ഈജിപ്തുകാരുടെ ആദ്യജാതന്‍മാരെ നിഗ്രഹിച്ചപ്പോള്‍ യിസ്രായിലാഹിലെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂല്‍ സന്താനങ്ങളെ എനിക്കായി ഞാന്‍ മാറ്റിനിര്‍ത്തി; അവര്‍ എന്റെ സ്വന്തമാണ്; ഞാനാണു റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ.

ലേവ്യരുടെ ജനസംഖ്യ

14അൽ-തൂർ മരുഭൂമിയില്‍വച്ചു റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മൂസായോട് അരുളിച്ചെയ്തു: 15ഒരു മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള ലേവിപുത്രന്‍മാരുടെ കണക്ക് ഗോത്രവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. 16റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ കല്‍പിച്ചതുപോലെ മൂസാ അവരുടെ കണക്കെടുത്തു. 17ലേവിയുടെ പുത്രന്‍മാര്‍ ഇവരായിരുന്നു: ഗര്‍ഷോന്‍, കൊഹാത്ത്, മെറാറി. 18കുടുംബമനുസരിച്ച് ഗര്‍ഷോന്റെ പുത്രന്‍മാരുടെ പേരുകള്‍: ലിബ്‌നി, ഷിമെയി. 19കുടുംബമനുസരിച്ച് കൊഹാത്തിന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ ഇവരാണ്: അമ്രാം, യിസ്ഹാര്‍, ഹെബ്രോണ്‍, ഉസ്‌സിയേല്‍. 20കുടുംബമനുസരിച്ച് മെറാറിയുടെ പുത്രന്‍മാര്‍: മഹ്‌ലി, മൂഷി. ഇവയാണ് പിതൃഗോത്രപ്രകാരം ലേവ്യരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍.

21ലിബ്‌നിയരുടെയും ഷിമെയിയരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവം ഗര്‍ഷോനില്‍ നിന്നാണ്. ഇവയാണ് ഗര്‍ഷോന്യകുടുംബങ്ങള്‍. 22ഒരു മാസവും അതില്‍ക്കൂടുതലുംപ്രായമുള്ള പുരുഷന്‍മാര്‍ ഏഴായിരത്തിയഞ്ഞൂറ്. 23ഗര്‍ഷോന്‍ കുടുംബക്കാര്‍ കൂടാരത്തിന്റെ 24പിറകില്‍ പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് ലായേലിന്റെ മകന്‍ എലിഫാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാളയമടിക്കണം. 25ഗര്‍ഷോന്‍ കുടുംബക്കാര്‍ ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തില്‍ അൽ-താബൂത്, കൂടാരം, അതിന്റെ 26ആവരണം, വാതിലിന്റെ തിരശ്ശീല, കൂടാരത്തിനും ഖുർബാനിപീഠത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണത്തിന്റെ വിരികള്‍, അങ്കണവാതിലിന്റെ യവനിക, അവയുടെ ചരടുകള്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ജോലികളും ചെയ്യണം.

27അമ്രാമ്യര്‍, യിസ്ഹാര്യര്‍, ഹെബ്രോണ്യര്‍, ഉസ്‌സിയേല്യര്‍ എന്നിവര്‍ കൊഹാത്തില്‍നിന്നു ജനിച്ച കുടുംബങ്ങളാകുന്നു. 28ഒരു മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള പുരുഷന്‍മാര്‍ എണ്ണായിരത്തിയറുനൂറ്. വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷചെയ്യാനുള്ള കടമ അവരുടേതാണ്. 29കൊഹാത്തു കുടുംബങ്ങള്‍ ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ തെക്കുവശത്താണ് പാളയമടിക്കേണ്ടത്. 30അവരുടെ നേതാവ് ഉസ്‌സിയേലിന്റെ മകന്‍ എലിസാഫാന്‍ ആണ്. 31അൽ-താബൂത്, മേശ, വിളക്കുകാല്, ഖുർബാനി പീഠങ്ങള്‍, വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ഇമാം ശുശ്രൂഷയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങള്‍, തിരശ്ശീല എന്നിവയും അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജോലികളും ഇവരുടെ ചുമതലയാണ്. 32ഇമാമായ ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍ എലെയാസറിന് ലേവ്യരുടെ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വവും വിശുദ്ധസ്ഥലവിചാരിപ്പുകാരുടെ മേല്‍നോട്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

33മഹ്‌ലി, മൂഷി എന്നീ കുടുംബങ്ങള്‍ മെറാറിയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായി. 34ഇവയാണ് മറാറിക്കുടുംബങ്ങള്‍. അവയില്‍ ഒരു മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള പുരുഷന്‍മാര്‍ ആറായിരത്തിയിരുനൂറ്. 35മെറാറി ഗോത്രത്തിന്റെ തലവന്‍ അബിഹയിലിന്റെ മകന്‍ സൂരിയേല്‍ ആയിരുന്നു. ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിനു വടക്കുഭാഗത്താണ് അവര്‍ പാളയമടിക്കേണ്ടത്. 36മെറാറിയുടെ പുത്രന്‍മാര്‍ ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്, അഴികള്‍, തൂണുകള്‍, അവയുടെ പാദകുടങ്ങള്‍, മറ്റുപകരണങ്ങള്‍ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യണം. 37അങ്കണത്തിന്റെ തൂണുകള്‍, അവയുടെ പാദകുടങ്ങള്‍, കുറ്റികള്‍, ചരടുകള്‍ ഇവയുടെ മേല്‍നോട്ടവും അവര്‍ വഹിക്കണം.

38ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിനു മുമ്പില്‍ കിഴക്കുവശത്ത് പാളയമടിക്കേണ്ടത് മൂസായും, ഹാറൂനും അവന്റെ പുത്രന്‍മാരുമാണ്. വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് യിസ്രായിലാഹ് ജനത്തിനുവേണ്ടി നിര്‍വഹിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇബാദത്തിന്റെയും ചുമതല അവര്‍ക്കാണ്. മറ്റാരെങ്കിലും അതിനു മുതിര്‍ന്നാല്‍ അവനെ വധിക്കണം. 39റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ കല്‍പിച്ചതനുസരിച്ച് മൂസായും ഹാറൂനും കൂടി ഒരു മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള ലേവ്യരുടെ എണ്ണമെടുത്തപ്പോള്‍ സംഖ്യ ഇരുപത്തീരായിരമായിരുന്നു.

ലേവ്യര്‍ ആദ്യജാതര്‍ക്കു പകരം

40റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മൂസായോട് അരുളിച്ചെയ്തു: യിസ്രായിലാഹ് ജനങ്ങളില്‍ ഒരു മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള എല്ലാ കടിഞ്ഞൂല്‍പുത്രന്‍മാരെയും പേര്‍ വിളിച്ച് എണ്ണുക. 41യിസ്രായിലാഹ്ലെ ആദ്യജാതന്‍മാര്‍ക്കു പകരംലേവ്യരെ എനിക്കായി മാറ്റിനിര്‍ത്തുക. അതുപോലെ, യിസ്രായിലാഹ്യരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകള്‍ക്കു പകരം ലേവ്യരുടെ മൃഗങ്ങളെയും എനിക്കായി മാറ്റിനിര്‍ത്തുക. ഞാനാണ് റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ. 42റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ കല്‍പിച്ചതുപോലെ മോശ യിസ്രായിലാഹ്യരുടെ ആദ്യജാതന്‍മാരെയെല്ലാം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി. 43ഒരു മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള ആദ്യജാതരായ എല്ലാ പുരുഷസന്താനങ്ങളെയും വേര്‍തിരിച്ച് എണ്ണിയപ്പോള്‍ ഇരുപത്തീരായിരത്തിയിരുനൂറ്റിയെഴുപത്തിമൂന്നു പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

44റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മൂസായോട് അരുളിച്ചെയ്തു: 45യിസ്രായിലാഹ്യരുടെ ആദ്യജാതന്‍മാര്‍ക്കുപകരം ലേവ്യരെ എടുക്കുക; അവരുടെ കന്നുകാലികള്‍ക്കു പകരം ലേവ്യരുടെ കന്നുകാലികളെയും. 46ലേവ്യര്‍ എനിക്കുള്ളവരാണ്. 47ഞാനാണു റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ. 48ലേവ്യപുരുഷന്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കവിഞ്ഞുള്ള ഇരുനൂറ്റിയെഴുപത്തിമൂന്ന് യിസ്രായിലാഹ് ആദ്യജാതന്‍മാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്, ആളൊന്നിന് അഞ്ചു ഷെക്കല്‍വീതം എടുത്ത് അധികം വരുന്നവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുവേണ്ടി ഹാറൂനെയും മക്കളെയും ഏല്‍പിക്കുക. വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് ഇരുപതുഗേരായാണ് ഒരു ഷെക്കല്‍. 49ലേവ്യരാല്‍ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിച്ചവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുവില മോശ ശേഖരിച്ചു. 50യിസ്രായിലാഹിലെ ആദ്യജാതരില്‍നിന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഷെക്കലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തിമുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചു ഷെക്കല്‍ മൂസാ പിരിച്ചെടുത്തു. 51റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ കല്‍പനയനുസരിച്ച് മൂസാ വീണ്ടെടുപ്പുവില ഹാറൂനെയും മക്കളെയും ഏല്‍പിച്ചു.


Footnotes