അൽ-ആവിയാനി (ലേവ്യാ) 2

ധാന്യഖുർബാനി

2 1ആരെങ്കിലും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ധാന്യ ഖുർബാനി അര്‍പ്പിക്കുന്നെങ്കില്‍ ഖുർബാനി വസ്തു നേര്‍മയുള്ള മാവായിരിക്കണം. അതില്‍ എണ്ണയൊഴിക്കുകയും കുന്തുരുക്കമിടുകയും ചെയ്യണം. 2അത് ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാരായ ഇമാംമാരുടെ മുന്‍പില്‍ കൊണ്ടുവരണം. ഇമാം ഒരു കൈ മാവും എണ്ണയും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും എടുത്തു സ്മരണാംശമായി ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍ ദഹിപ്പിക്കണം. അത് അഗ്‌നിയിലുള്ള ഖുർബാനിയും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യവുമായിരിക്കും. 3ധാന്യ ഖുർബാനി വസ്തുവില്‍ ശേഷിച്ച ഭാഗം ഹാറൂനും പുത്രന്‍മാര്‍ക്കുമുള്ളതാണ്. റബ്ബ്ൽ ആലമീനുള്ള ദഹന ഖുർബാനികളില്‍ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണിത്.

4ധാന്യ ഖുർബാനിക്കുള്ള കാഴ്ചവസ്തു അടുപ്പില്‍ ചുട്ടെടുത്തതാണെങ്കില്‍ അതു നേരിയമാവില്‍ എണ്ണ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമോ എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത അടയോ ആയിരിക്കണം. 5നിന്റെ ധാന്യ ഖുർബാനിക്കുള്ള കാഴ്ചവസ്തു വറചട്ടിയില്‍ പാകപ്പെടുത്തിയതാണെങ്കില്‍ അതു പുളിപ്പില്ലാത്ത നേരിയമാവില്‍ എണ്ണ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം. 6കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് അതില്‍ എണ്ണയൊഴിക്കണം. അത് ഒരു ധാന്യ ഖുർബാനിയാണ്. 7ധാന്യ ഖുർബാനിക്കുള്ള കാഴ്ചവസ്തു ഉരുളിയില്‍ പാകപ്പെടുത്തിയതാണെങ്കില്‍ അത് നേരിയമാവില്‍ എണ്ണചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം. 8ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ധാന്യ ഖുർബാനി റബ്ബ്ൽ ആലമീനു കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ അതു ഇമാമിനെ ഏല്‍പിക്കണം. അവന്‍ അതു ഖുർബാനിപീഠത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരണം. 9ഇമാം ധാന്യ ഖുർബാനിയില്‍നിന്നു സ്മരണാംശമെടുത്ത് ഖുർബാനിപീഠത്തില്‍വച്ചു ദഹിപ്പിക്കണം. അത് അഗ്‌നിയിലുള്ള ഖുർബാനിയും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യവുമായിരിക്കും. 10ധാന്യ ഖുർബാനിവസ്തുവില്‍ ശേഷിക്കുന്നത് ഹാറൂനും പുത്രന്‍മാര്‍ക്കുമുള്ളതാണ്. റബ്ബ്ൽ ആലമീനുള്ള ദഹനഖുർബാനികളില്‍ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണിത്.

11റബ്ബ്ൽ ആലമീനു നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ധാന്യ ഖുർബാനി പുളിപ്പു ചേര്‍ത്തതായിരിക്കരുത്. ദഹന ഖുർബാനിയായി പുളിമാവോ തേനോ അര്‍പ്പിക്കരുത്. 12എന്നാല്‍, അവ ആദ്യഫലങ്ങളായി റബ്ബ്ൽ ആലമീനു സമര്‍പ്പിക്കാം. അവ ഒരിക്കലും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു സുരഭില ഖുർബാനിയായി ദഹിപ്പിക്കരുത്. ധാന്യ ഖുർബാനിക്കെല്ലാം ഉപ്പുചേര്‍ക്കണം. 13ധാന്യ ഖുർബാനിയില്‍ നിന്നു നിന്റെ മഅബൂദിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഉപ്പു നീക്കിക്കളയരുത്. എല്ലാ ധാന്യ ഖുർബാനിയോടുംകൂടെ ഉപ്പു സമര്‍പ്പിക്കണം.

14ആദ്യഫലങ്ങള്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ധാന്യ ഖുർബാനിയായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നെങ്കില്‍ പുതിയ കതിരുകളില്‍ നിന്നുള്ള മണികള്‍ തീയില്‍ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു സമര്‍പ്പിക്കണം. 15അതില്‍ എണ്ണയൊഴിക്കുകയും കുന്തുരുക്കമിടുകയും വേണം. അത് ഒരു ധാന്യ ഖുർബാനിയാണ്. 16പൊടിച്ച മാവില്‍നിന്നും എണ്ണയില്‍ നിന്നും സ്മരണാംശമെടുത്ത് കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും കൂടി ഇമാം ദഹിപ്പിക്കണം. അതു റബ്ബ്ൽ ആലമീനുള്ള ദഹന ഖുർബാനിയാണ്.